Inwestor: Gmina Przechlewo oraz Gmina Rzeczenica

Termin wykonania: od 01-03-2011 do 22-12-2011

 • Roboty ziemne
 • Podbudowa
 • Nawierzchnie z mieszanki żwirowej, z kostki betonowej oraz z mieszanki

mineralno-bitumicznej

 • Elementy ulic
 • Mostek przez rzekę Brdę
 • Pomosty
 • Budynki
 • Infrastruktura techniczna

Inwestor: Elektrobudowa S.A.

Terminy wykonania: od 01-2011 do 12-2011

 • Budowa budynku Inkubatora Przedsiębiorczości – powierzchnia zabudowy 1321,11 m2, powierzchnia użytkowa 1552,8 m2, kubatura 9047 m3

Inwestor: GDDKiA

Zamawiający: Budimex S.A.

Termin wykonania: od 15-07-2012 do 15-11-2012

 • Podbudowa
 • Odwodnienie
 • Nawierzchnie z kostki brukowej
 • Elementy ulic

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin wykonania: od 08-06-2011 do 20-08-2012

 • Budowa hali sportowej z widownią i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi,

z instalacjami wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji i elektryczną, kanalizacji sanitarnej

i deszczowej

 • Parking

Rozbiórka budynku mieszkalnego

Inwestor: Powiat Chojnicki

Zamawiający: Vistal Mosty Sp. z o.o.

Terminy wykonania: od 06-2012 do 03-2013

 • Roboty ziemne i rozbiórkowe
 • Roboty żelbetowe
 • Roboty drogowe
 • Roboty hydrotechniczne

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin wykonania: od 01-09-2012 do 22-07-2013

 • Odwodnienie
 • Podbudowa
 • Nawierzchnia z kostki betonowej oraz mieszanki żwirowo-gliniastej
 • Budowa muru gabionowego
 • Budowa elementów małej architektury (wiaty wypoczynkowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, kosze na śmieci)
 • Oznakowanie tras rowerowych
 • Budowa kładki rowerowej nad Strugą Jarcewską
 • Przebudowa linii elektrycznej

Inwestor: Gmina Kęsowo

Termin wykonania: od 03-12-2013 do 16-06-2014

 • Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Żalno
 • Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Kęsowo
 • Przebudowa i rozbudowa amfiteatru przy jeziorze Kęsowo

Inwestor: Gmina Czarne

Termin wykonania: od 17-07-2014 do 15-09-2014

 • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
 • Odwodnienie
 • Przedłużenie ul. Przytulnej
 • Zjazdy
 • Dojścia do posesji

Inwestor: Miasto Chojnice
Termin wykonania: 04.2006r. – 11.2006r.
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (16 509,02 m2)

Inwestor: Miasto Chojnice
Termin wykonania: 04.2008r. – 06.2008r.
Brutto: 266 464,04 zł
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
– kanalizacja deszczowa grawitacyjna